Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване

turbine1 

Какво представлява CryoHub?

 

Целите на проекта CryoHub са следните:

 

 • Балансиране на електроснабдителната мрежа чрез преодоляване на несъответстието между потреблението и ггенерирането на енергия от възобновяеми източници.
 • Съхранение на енергията, генерирана от възобновяеми източници, преди тя да бъде подадена към мрежата.
 • Осигуряване на рационално студоснабдяване по време на генерирането на електроенергия.
 • Засилване на внедряването на възобновяема енергия.
 • Намаляване на пиковото електропотребление и въглеродните емисии, свързани с производството на
  електроенергия.

 

 

Какво представлява криогенното съхранение на енергия?

 

Концепцията на криогенното съхранение на енергия (КСЕ) е проста и логична:

 • В периоди с ниско потребление и ниска себестойност на енергията се втечнявава криогенен газ, който се съхранява в добре изолирани съдове (периоди на акумулиране на енергия)
 • В периоди с високо потребление и висока себестойност на енергията, втечнения газ се използва за задвижване на електрогенератор, който захранва електрическата мрежа (периоди на отдаване на акумулираната енергия).

 

Промишлените хладилни инсталации осигуряват големи студопроизводителностти за поддържане или понижаване на температурата на хранителните продукти, така че да се осигури в максимална степен тяхната безопасност и качество. Съхраняваният втечнен криогенен газ може да покрие част от студопотребността на хладилните хранилища или хранителни предприятия, като при това се затопля и изпарява за целите на електропроизводството. Освен това интегрирането на КСЕ в съоръжения за съхраниние и обработка на храни е иновативен и атрактивен подход за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), разкриващ също значителен потенциал за подобряване на ефективността.

 

 

Задачи на проекта CryoHub:

 

 • Оценяване на настоящия и бъдещия потенциал за приложение на КСЕ в промишлени хладилници и разпространяване на резултатите сред професионалните среди и крайните потребители в енергийния сектор и сектора за хладилно съхранение на храни.
 • Определяне на възловите процеси и производствени операции, които могат да спечелят от технологията за КСЕ в обичаен промишлен хладилник и установяване как съхранявания криогенен студ и наличната отпадната топлина могат да се интегрират по най-добър начин.
 • Излседване на синергичното и взаимно обусловено действие на КСЕ и ВЕИ технологиите при хладилното съхранение на храни.
 • Установяване на икономиите на енергия и въглеродни емисии, които КСЕ може да постигне в промишлени хладилници, на фона на конвенционалните съоръжения.
 • Намиране на инженерни решения за внедряване на системи с КСЕ в типични промишлени хладилни инсталации за оптимизиране на работата и засилване на ефективността им.
 • Разработване на софтуерна система за автоматизирано вземане на решения и управление на КСЕ и разхода на втечнен газ като функция на поведението на промишления хладилник, ВЕИ и електрическата мрежа, климатичните условия, търсенето и предлагането на енергия, промяната в цените на електричеството (в зависимост от договорените тарифни планове или флуктуации на стоковата борса) и т.н.
 • Изграждане на демонстрационна система с КСЕ в промишлен хладилник, валидиране и демонстриране на ефективността на системата.
 • Разработване на стратегия за внедряване на КСЕ в сектора за хладилна обработка и съхранение на храни в цяла Европа.

 Slide9 2

Kоординатор на проектa: проф. Джудит Еванс от London South Bank University, Великобритания (j.a.evans@Isbu.ac.uk)

 
 
 

Проектът се финансира по Програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ съгласно Споразумение за грант № 691761.

Свържете се с нас

Web design by Tribal Systems